Privacy Statement

Nieuwstraat 10, Dreumel

0487 234 987

info@maikjansen.com

KVK : 60082291
BTW-nr. : NL001899377B87

Volg ons op social media

Inleiding
Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Maik Jansen Fotografie persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Maik Jansen Fotografie inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Maik Jansen Fotografie zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke
De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
Maik Jansen Fotografie
Nieuwstraat 10, te Dreumel.
maikjansen.com
maik@maikjansen.com
KVK: 60082291

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Maik Jansen Fotografie verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens:
– Achternaam
– voornamen
– adres
– telefoonnummer
– e-mailadres
– bankrekeningnummer
– offerte- en factuurnummer
– geboortedatum
– portretfoto’s

Verwerkingsgrond
Maik Jansen Fotografie verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

1. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven door zelf deze gegevens te verstrekken in een online formulier of klantportaal;
2. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Maik Jansen Fotografie met betrokkene heeft gesloten;
3. Maik Jansen Fotografie een wettelijke verplichting dient na te komen;
4. Een gerechtvaardigd belang van Maik Jansen Fotografie waar onder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Maik Jansen Fotografie aan betrokkene.

Verwerkingsdoel
De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
– uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
– facturatie
– afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
– informatie over wijzigen producten en diensten
– marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
– telefonisch contact, e-mailcontact
– uitvoering wettelijke verplichtingen

Geautomatiseerde verwerkingen
Voor een vlotte service worden algemene persoonsgegevens verzameld via online formulieren en verwerkt in het online C.R.M. (Customer Relationship Management) systeem Studio Management. Vanuit dit systeem verstuurt Maik Jansen Fotografie e-mails met relevante informatie, offerten en facturen. Daarnaast worden via dit systeem digitale foto’s aangeboden via een klantportaal met een persoonlijke toegangscode.

Delen van persoonsgegevens met derden
Maik Jansen Fotografie verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Maik Jansen Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens
Maik Jansen Fotografie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Hiervoor hanteert Maik Jansen Fotografie per doel de volgende bewaartermijnen:
– wettelijke grondslag: Maik Jansen Fotografie houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
– marketingdoeleinden: tot u vraagt om verwijdering van gegevens voor dit doel, zie hieronder.
– verzenden nieuwsbrief en/of reclame: idem
– telefonisch contact: idem
– informeren over wijzigingen van diensten: idem

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Maik Jansen Fotografie of door middel van telefoon of e-mail Maik Jansen Fotografie zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website
Maik Jansen Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Beveiliging van de door Maik Jansen Fotografie vastgelegde persoonsgegevens
Maik Jansen Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Maik Jansen Fotografie. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Maik Jansen Fotografie onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Maik Jansen Fotografie meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Maik Jansen Fotografie onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht
U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Maik Jansen Fotografie via maik@maikjansen.com

Intrekken toestemming
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Maik Jansen Fotografie schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een model release en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.