Algemene voorwaarden

Nieuwstraat 10, Dreumel

0487 234 987

info@maikjansen.com

KVK : 60082291
BTW-nr. : NL001899377B87

Volg ons op social media

Op alle rechtsbetrekkingen van Maik Jansen Fotografie zijn de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Identiteit
Ik ben Maik Jansen handelend onder de naam ‘Maik Jansen Fotografie’. Maik Jansen Fotografie is gevestigd aan de Nieuwstraat 10 te (6621 KV) Dreumel. Via www.maikjansen.com komt u op mijn website terecht waar ik u graag informeer over mijn toegevoegde waarde voor u en/of uw organisatie. Uiteraard mag u ook per e-mail maik@maikjansen.com informatie opvragen. Maik Jansen Fotografie is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder KvK-nummer: 60082291.

Artikel 2. Definities & afkortingen
a) Maik Jansen Fotografie: dat zijn wij als organisatie, hierna ook wel Fotograaf genoemd.
b) Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de fotograaf opdracht heeft gegeven tot leveren en/of verlenen van diensten en/of producten.
c) Auteurswet 1912: De Auteurswet 1912 is de wet die in Nederland het auteursrecht, waaronder portretrechten, regelt (hierna Aw genoemd).
d) Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
e) Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.
f) Opdracht/overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden in de ruimste zin des woords op het gebied van fotografie.

Artikel 3. Toepassing
3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Fotograaf en Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Bij verzending van het contactformulier en/of door de betaling van de reserveringsfactuur en/of goedkeuring van de offerte gaat Wederpartij akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, alsmede verklaart Wederpartij een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen.
3.2 Algemene Voorwaarden van de Wederpartij zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van de onderhavige voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Wederpartij op een overeenkomst brengt in geen geval met zich mee dat die voorwaarden stilzwijgend ook op enige andere gesloten overeenkomst van toepassing zijn.
3.3 Indien deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn geweest op enige overeenkomst, zijn deze automatisch – zonder dat dit nog afzonderlijk tussen partijen overeengekomen behoeft te worden – van toepassing op iedere nadien gesloten overeenkomst tussen partijen, tenzij ter zake de betreffende overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen.
3.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of nietig wordt, dan blijven alle overige bepalingen volledig van kracht. Ter vervanging van nietige of vernietigde bepalingen zullen nieuwe voorwaarden tussen partijen worden gemaakt die wel rechtsgeldig zijn maar zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke strekking aansluiten.
3.5 Voor zover een overeenkomst van Fotograaf afwijkt van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, prevaleert – conform artikel 5.2 van de onderhavige voorwaarden – het bepaalde in de overeenkomst. De overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven in dat geval onverminderd op de overeenkomst van toepassing.

Artikel 4. Aanbieding/offerte
4.1 Het enkel uitbrengen van een aanbod al dan niet met aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling, verplicht de Fotograaf niet tot het sluiten van een overeenkomst met de Wederpartij.
4.2 Aanbiedingen van de Fotograaf zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard door middel van een schriftelijke mededeling al dan niet op een elektronische wijze gedaan. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien die niet binnen 7 dagen na dagtekening offerte is aanvaard, tenzij in het aanbod een andere termijn voor aanvaarding staat vermeld.
4.3 Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod van Fotograaf, binden de Fotograaf niet.
4.4 Een door de Wederpartij binnen de geldigheidstermijn geaccepteerd(e) aanbod/offerte kan door de Wederpartij niet worden herroepen. Omdat zowel de fotoshoot als de producten maatwerk zijn, is het herroepingsrecht niet van toepassing en is er geen bedenktermijn waarbinnen de Wederpartij de overeenkomst zonder opgaaf van redenen kan ontbinden.
4.5 Als de Wederpartij aan de Fotograaf met het oog op het uitbrengen van de aanbodgegevens, informatie, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag de Fotograaf uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbod hierop baseren.

Artikel 5. Opdracht
5.1 Met inachtneming van het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, komt een overeenkomst slechts tot stand:
a. door acceptatie door de Wederpartij van een aanbod/aanbieding/offerte;
b. door schriftelijke opdrachtbevestiging van een door de Wederpartij (mondeling of schriftelijk) verstrekte opdracht anders dan op basis van een aanbieding/offerte;
c. doordat de Fotograaf feitelijk uitvoering geeft aan de opdracht van de Wederpartij.
5.2 In het geval dat toepasselijke voorwaarden elkaar eventueel tegenspreken, geldt de volgende rangorde van voorrang:
1. Opdrachtbevestiging
2. Offerte
3. Algemene Voorwaarden Maik Jansen Fotografie
5.3 De Wederpartij maakt specifieke wensen die van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht schriftelijk kenbaar bij de Fotograaf en wel tijdig voor aanvang van de opdracht.
5.4 De Fotograaf voert de opdracht uit naar eigen technisch en creatief inzicht en spant zich daarbij in om tegemoet te komen aan specifieke wensen van de Wederpartij als bedoeld in het vorige lid.
5.5 De opdracht is te allen tijde aan te merken als een inspanningsverbintenis, niet zijnde een resultaatsverbintenis.
5.6 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.
5.7 Een eventueel gereserveerde shootdatum staat tot 3 dagen na de offertedatum voor Wederpartij in optie. Daarna komt deze shootdatum vrij voor boeking door een volgende klant en dient Wederpartij in dat geval mee te werken aan het omboeken naar een andere geschikte datum.
5.8 Mocht er een (dringende) reden zijn waardoor Wederpartij de (gemaakte) afspraak wil verzetten, dan wordt in overleg met de Fotograaf kosteloos gezocht naar een nieuwe datum. Mocht het voornoemde het geval zijn, dan dient de Wederpartij minimaal 7 dagen voorafgaand aan de gemaakte afspraak schriftelijk aan de Fotograaf kenbaar te maken. In de week voorafgaande aan de afspraak worden namelijk door de Fotograaf reeds kosten gemaakt die verband houden met de geplande afspraak. Voor het verzetten van de afspraak in de laatste week voor de afspraak, wordt € 500,- aanvullend gefactureerd om de nieuwe datum vast te leggen. De Wederpartij ontvangt dit bedrag gedurende de nieuwe afspraak terug in de vorm van besteltegoed om foto’s mee te kopen bij de Fotograaf.
5.9 Indien de Wederpartij te laat verschijnt op een geplande afspraak, dan mag de Wederpartij van de Fotograaf verwachten dat hij zijn best doet zoveel mogelijk van de opdracht uit te voeren binnen de voor de Wederpartij gereserveerde tijd. De Wederpartij heeft geen recht op een gehele of gedeeltelijke restitutie, ook niet als de Wederpartij helemaal niet op de geplande afspraak verschijnt.
5.10 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op een derde van de gefactureerde vergoeding, tenzij anders en ter beider goedkeuring schriftelijk is afgesproken. Fotobestellingen/producten kunnen niet worden geannuleerd of geretourneerd omdat dit gekenmerkt wordt als maatwerk.
5.11 Fotograaf heeft steeds het recht, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst is vereist, de overeenkomst op te zeggen, wanneer de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, of door de Wederpartij surséance is aangevraagd, hij opeisbare schulden onbetaald laat, gaat liquideren of zijn vaste verblijfplaats of vestigingsplaats naar een plaats buiten Nederland verlegt alvorens naar genoegen van de opdrachtnemer zekerheid te hebben gesteld voor de voldoening van hetgeen ter zake van de uitvoering van de opdracht reeds verschuldigd is en nog verschuldigd zal worden of indien er door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de bevoegdheid over (delen van) zijn vermogen verliest, tenzij ten behoeve van de Fotograaf naar diens oordeel genoegzame zekerheid wordt verstrekt voor voldoening van hetgeen ter zake van de uitvoering van de opdracht verschuldigd is en nog verschuldigd zal worden. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

Artikel 6. Aanvullende afspraken bij fotoreportage bruiloften
6.1 Bij aanvaarding van de opdracht vraagt Fotograaf om aanbetaling van het overeengekomen bedrag. Na volledige betaling van de factuur zal Fotograaf de beelden leveren. Indien de facturen niet betaald zijn, mag Fotograaf levering van de beelden weigeren en mogen de beelden niet gebruikt worden.
6.2 Bij wijziging van de trouwdatum minder dan 90 dagen voor de geplande datum, wordt 33,33% van het overeengekomen bedrag aanvullend in rekening gebracht. De reden hiervoor is dat Fotograaf de betreffende datum vrij houdt en eventueel andere opdrachten heeft moeten afwijzen. Wanneer Fotograaf op de gewijzigde trouwdatum niet beschikbaar is, wordt deze datumwijziging aangemerkt als annulering.
6.3 Bij annulering tot 60 dagen voor de trouwdatum wordt 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Bij annulering minder dan 60 dagen voor de trouwdatum is de wederpartij het volledige voor de opdracht overeengekomen bedrag aan Maik Jansen Fotografie verschuldigd.
6.4 Ondanks de ervaring van Fotograaf en het feit dat Fotograaf zich in zal spannen om aan al de wensen van Wederpartij te voldoen, kan Fotograaf gezien de aard van een trouwreportage niet garanderen dat aan alle vooraf aangegeven wensen op fotogebied (groepsfoto’s, foto’s van individuen, bepaalde momenten etc.) kan worden voldaan, of dat ieder moment (al dan niet spontaan) kan worden vastgelegd. Fotograaf sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het ontbreken van bepaalde personen en/of momenten op beeld.
6.5 Fotograaf zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken. Bij technische problemen is Fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. Mocht alles mis gaan en er totaal geen foto’s beschikbaar zijn dan is de Wederpartij geen kosten aan Fotograaf verschuldigd en ontvangt de Wederpartij de gedane aanbetaling terug.
6.6 De beeldselectie van de bruiloftsreportage wordt door Fotograaf gedaan. Niet gebruikt materiaal wordt in het digitale archief van Fotograaf bewaard, maar is in een later stadium niet kosteloos opvraagbaar of opeisbaar. Digitale bestanden worden in het overeengekomen formaat aangeleverd.
6.7 Verzoeken ten aanzien van of kleine wijzigingen in de opgeleverde producten, dienen binnen 30 dagen na oplevering kenbaar gemaakt of verzocht te worden, waarna Fotograaf deze –voor zover mogelijk en redelijk- zal uitvoeren. Indien Fotograaf binnen deze termijn geen verzoeken hiertoe heeft ontvangen gaat hij ervan uit dat de wederpartij akkoord is met het opgeleverde en zullen eventueel daarop gebaseerde producten besteld worden.

Artikel 7. Vergoeding
7.1 In een aanbod c.q. offerte of overeenkomst vermelde prijzen luiden in euro’s.
7.2 De prijs die door Fotograaf voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificatie(s).
7.3 Bij samengestelde aanbiedingen c.q. offertes bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
7.4 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.
7.5 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.

Artikel 8. Factuur en betaling
8.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Indien niet tijdig is betaald, is de Wederpartij in verzuim zonder dat ingebrekestelling door de Fotograaf is vereist.
8.2 Indien de Wederpartij in termijnen wenst te betalen, dan wordt in overleg een betaalschema opgesteld. De administratieve kosten van deelbetalingen worden aanvullend in rekening gebracht en bedragen 5% van het op de factuur vermelde totaalbedrag. Ook hier geldt dat de betaling minimaal een week voor de shootdatum volledig bij Fotograaf binnen moet zijn.
8.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekortgeschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
8.4 Indien de Wederpartij niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel wordt bedoeld, is Wederpartij wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde geldbedrag vanaf de 31e dag na de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke handelsrente, of zo van toepassing de wettelijke rente verschuldigd. Fotograaf is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen voor elke maand of gedeelte van een maand waarin de Wederpartij zijn of haar verplichting tot betaling niet c.q. niet volledig is nagekomen.
8.5 Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is Wederpartij naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente, onverminderd de bevoegdheid van de Fotograaf om de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen indien deze meer bedragen. Ingeval de Wederpartij een consument is, maakt de Fotograaf inzake de buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen zestien dagen gerekend vanaf de dag gelegen na de dag van de aanmaning door de Wederpartij-consument wordt voldaan.
8.6 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan.
8.7 Onverminderd bepalingen van dwingend recht, heeft de Wederpartij niet het recht zijn betalingsverplichtingen jegens Fotograaf op te schorten en/of te verrekenen met betalingsverplichtingen van Fotograaf jegens de Wederpartij.

Artikel 9. Klachten
9.1 Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden. Conflicten over al dan niet terechte afkeuring van werk worden voorgelegd aan DuPho.

Artikel 10. Levering
10.1 Bestanden en afdrukken worden aangeleverd in het overeengekomen formaat en bestandstype.

Artikel 11. Ziekte/overmacht
11.1 Tekortkomingen van de Fotograaf in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen (overmacht).
11.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Fotograaf geen invloed kan uitoefenen en waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, daaronder begrepen ziekte, tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid.
11.3 Ingeval van overmacht kunnen de verplichtingen van de Fotograaf, in overleg met de Wederpartij, worden overgenomen door een collega-Fotograaf. Deze wordt aangewezen door de Fotograaf.
11.4 Indien de Fotograaf bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde deel van de diensten inclusief de gemaakte onkosten afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 12. Auteursrecht
12.1 Het auteursrecht op de foto’s berust bij Maik Jansen Fotografie. De Wederpartij mag de foto’s onbeperkt gebruiken voor privé doeleinden. Voor publicatie/openbaarmaking via welk (sociaal) medium dan ook, is toestemming van Fotograaf vereist. Omgekeerd mag Fotograaf de beelden gebruiken voor eigen zakelijke promotie en acquisitie. Zo zullen de beelden onder meer onderdeel uit mogen maken van zijn portfolio, op de website geplaatst worden, voor Awards worden ingestuurd en gebruikt worden op social media.

Artikel 13. Licentie
13.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
13.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
13.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 13.2 genoemde exploitatierecht.
13.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.
13.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan derden.

Artikel 14. Inbreuk op auteursrecht
14.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
14.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van ten minste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Artikel 15. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten
15.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
15.2 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de Fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Auteurswet in acht.
15.3 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van ten minste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Artikel 16. Aansprakelijkheid en rechten van derden
16.1 De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.
16.2 De Fotograaf is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.
16.3 De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
16.4 Indien derden jegens de Fotograaf en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

Artikel 17. Garantie op aangekochte foto’s
17.1 Bij iedere afdruk van de foto die door de Wederpartij wordt besteld, ontvangt de Wederpartij ook de digitale versie in JPEG-formaat op een afdrukbare resolutie. Deze bestanden worden ook in het studio-archief van de Fotograaf bewaard voor de duur van vijf (5) jaar. Wederpartij kan tot vijf jaar na de datum van de afspraak bij de Fotograaf eventuele foto’s opvragen.
17.2 De garantie als opgenomen in lid 1 geldt alleen voor de foto’s die door de Wederpartij besteld én betaald zijn.

Artikel 18. Wijziging Algemene Voorwaarden
18.1 Fotograaf behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
18.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van de Fotograaf of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
18.3 Indien de Wederpartij een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 19. Rechts- en forumkeuze
19.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
19.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

DISCLAIMER

De informatie, tekst, afbeeldingen en foto’s op deze website en de bijbehorende subsites en de vormgeving daarvan, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (“framing” daaronder begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende, Maik Jansen Fotografie.
Maik Jansen Fotografie besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Maik Jansen Fotografie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de op deze website, of aan deze website gerelateerde nieuwsbrieven, aangeboden informatie, noch voor de schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen, onderbrekingen of fouten in het verstrekken van informatie of diensten door Maik Jansen Fotografie, of door u aan Maik Jansen Fotografie door middel van een website van Maik Jansen Fotografie, of anderszins langs elektronische weg. Maik Jansen Fotografie aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Maik Jansen Fotografie via deze website of gerelateerde nieuwsbrieven. Maik Jansen Fotografie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Mocht u van mening zijn dat er ondanks alle zorgvuldigheid foto’s en/of teksten onrechtmatig zijn gepubliceerd, neemt u aanstoot aan welke inhoud dan ook, of heeft u een ander vraag of klacht, neem dan alstublieft contact op met Maik Jansen Fotografie.